ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลท่างามเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
 
 
 
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณสวน Banana [ 18 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 0 
ประกาศราคากลางจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงพื้นหินขัด ที่ทำการ อบต.ท่างาม บริเวณอา [ 18 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 0 
 
อบต.หัวไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้บริหารงานภายในกองค [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวไผ่ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวไผ่ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกระทุ่ม โครงการสืบสานวัฒนธรรม งามเลิศล้ำตามวิถี ประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หัวไผ่ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่างาม ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณสวน Banana [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่างาม ประกาศราคากลางจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงพื้นหินขัด ที่ทำการ อบต.ท่างาม บริเวณอา [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวไผ่ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บางกระบือ จุดตรวจบริการประชาชนตำบลบางกระบือ 16 เมษายน 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางกระบือ โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางกระบือ กิจกรรมตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 ณ องค์การบริ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.จักรสีห์ องค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์จัดงานประเพณีสงกรานต์/กวนข้าวทิพย์/ตีข้างบิณฑ์ ประจ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางกระบือ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก วันที่ 8 เมษายน 2562 ณ วัดพระนอนจักรสีห์ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางกระบือ พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และการเชิญขันน้ำสาคร เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โรงช้าง โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลโรงช้าง ประจำปี 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแจง ประเพณีสงกรานต์ 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแจง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.โรงช้าง โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลหัวป่า ประจำปี 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาเครื่องไฟขยายเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬ [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.จักรสีห์ โครงการประเพณีสงกรานต์ พิธีกวนข้าวทิพย์/ตีข้าวบิณฑ์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 256 [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
          กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์  

กระเป๋าผ้า Handmade  

วัดเกาะแก้ว
   
 
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
   
 
แผนจังหวัดสะอาด ปี 2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]   
มท 0810.8/ว 3378 แนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  [ 5 พ.ย. 2561 ]   
สห 0023.1/4028 มติ ครม. เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุก [ 26 ต.ค. 2561 ]   
สห.๐๐๒๓.๑/ว๑๖๓๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย  [ 11 ก.ย. 2561 ]   
การปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนรายละเอียดการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 4 ก.ย. 2561 ]   
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจาปี 2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]   
สห 0023.1/ว 2715 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห ๐๐๒๓.๓/ว ๘๔๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐  [ 5 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2360 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 777 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2359 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2361 เชิญชวนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาร พ.ศ.2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห.๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๔๒ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2560 ]   
สห ๐๐๑๗๓/ว2141 ขอความอนุเคราะห์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลฃ่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว738 ประเด็น/ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มในแบบประเมินฯ (LPA) [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 2177 โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 1936 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560  [ 19 พ.ค. 2560 ]   
สห 0023.3/129 ติดตามการบันทึกข้อมูลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2560 ]   
สห 0023.3/985 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  [ 30 ธ.ค. 2559 ]   
   
 
น้ำปะปาไม่ไหล (26 พ.ค. 2560)    อ่าน 545  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่างคะ (31 มี.ค. 2560)    อ่าน 633  ตอบ 1  
 
อบต.โพกรวม การปรับปรุงถนน (17 เม.ย. 2562)    อ่าน 82  ตอบ 4
อบต.คอทราย 90minup ข่าวกีฬา ฟุตบอล ผลบอล วิเคราะห์บอล พรี * * * ร์ลีก ฟุตบอลไทย (17 เม.ย. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย  การผสมปุ๋ยจุลธาตุ ปุ๋ยพ่นทางใบ และปุ๋ยกล้วยไม้ 1401 (7 เม.ย. 2562)    อ่าน 1138  ตอบ 2
อบต.คอทราย ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (1 เม.ย. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.ต้นโพธิ์ เว็บไซต์ อบต.ต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 มี.ค. 2562)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.พระงาม อำเภอพรหมบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 5827  ตอบ 14
ทต.ทับยา เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ก.พ. 2562)    อ่าน 55  ตอบ 0
อบต.คอทราย สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (4 ก.พ. 2562)    อ่าน 136  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การก่อสร้างอาคารในที่สาธารณะประโยชน์ (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 88  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การก่อหนี้ผูกพัน (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 87  ตอบ 1
อบต.โพกรวม อำนาจและหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่เทศกิจ (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 91  ตอบ 0
อบต.โพกรวม หารือของ มท.เกี่ยวกับโครงการอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศ (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 72  ตอบ 0
อบต.โพกรวม หารือการจ่ายเงินสะสมจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสระพักน้ำดิบ (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 73  ตอบ 1
อบต.โพกรวม จ่ายขาดเงินสะสมเงินเดือนพนักงานเทศบาลกรณีใช้เทศบัญญัติปีเก่าไปพลางก่อน (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 70  ตอบ 0
อบต.คอทราย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 143  ตอบ 0
อบต.คอทราย รับทำโมเดล (5 ธ.ค. 2561)    อ่าน 175  ตอบ 0
อบต.โพกรวม กรณีหารือการจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. กรณีกำหนดจัดงานประเพณี \"สารทไทย-กล้วยไ (22 พ.ย. 2561)    อ่าน 124  ตอบ 1
อบต.โพกรวม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.3/18327 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการออกหนังสือรับ (12 พ.ย. 2561)    อ่าน 158  ตอบ 0
อบต.โพกรวม ขอปรึกษางานท่านรอง ฯ ค่ะ (8 พ.ย. 2561)    อ่าน 128  ตอบ 2
อบต.โพกรวม รถยนต์ราชการต้องทำประกันภัยความเสียหายหรือไม่ มีคำตอบ (24 ต.ค. 2561)    อ่าน 153  ตอบ 0
         
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ "อบต.ท่างาม" พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ถนนภายในหมู่บ้าน


   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.ย. 2552