หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลท่างามเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
 
 
 
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
 
อบต.หัวไผ่ กิจกรรมวันวิสาขบูชา [ 18 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.สระแจง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงและศูนย์พัฒนา [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.จักรสีห์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลจักรสีห์ ประจำปีงบประมาณ 256 [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
อบต.ท่างาม สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.โพทะเล โครงการตำบลโพทะเลร่วมใจคัดแยกขยะต้นทางและคัดแยกขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน ประจำปี [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวภนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้อ [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.ทับยา กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 16 พฤษภาคม 2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.ทับยา รณรงค์ลดถือถุงหิ้วพลาสติก หิ้วปิ่นโต พิชิตภาวะโลกร้อน [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.ทับยา นโยบายจังหวัดสะอาด [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.สระแจง โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.บางกระบือ โครงการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันอังคาร [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
อบต.ต้นโพธิ์ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) แบบวัดการรับรู [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
อบต.ท่างาม สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองกระทุ่ม โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองกระทุ่ม โครงการป้องกันโรคติดต่อเเละโรคเอดส์ในตำบลหนองกระทุ่ม [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านแป้ง โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนว 5ส (วันที่ 15 พ.ค. 2562) [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.บางกระบือ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.หัวไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับ [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
          กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์  

กระเป๋าผ้า Handmade  

วัดเกาะแก้ว
   
 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะรุ่นที่ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1919  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1924  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1921  [ 16 พ.ค. 2562 ]
   
 
แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒ [ 3 พ.ค. 2562 ]   
แผนจังหวัดสะอาด ปี 2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]   
มท 0810.8/ว 3378 แนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  [ 5 พ.ย. 2561 ]   
สห 0023.1/4028 มติ ครม. เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุก [ 26 ต.ค. 2561 ]   
สห.๐๐๒๓.๑/ว๑๖๓๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย  [ 11 ก.ย. 2561 ]   
การปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนรายละเอียดการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 4 ก.ย. 2561 ]   
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจาปี 2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]   
สห 0023.1/ว 2715 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห ๐๐๒๓.๓/ว ๘๔๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐  [ 5 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2360 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 777 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2359 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2361 เชิญชวนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาร พ.ศ.2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห.๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๔๒ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2560 ]   
สห ๐๐๑๗๓/ว2141 ขอความอนุเคราะห์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลฃ่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว738 ประเด็น/ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มในแบบประเมินฯ (LPA) [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 2177 โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 1936 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560  [ 19 พ.ค. 2560 ]   
สห 0023.3/129 ติดตามการบันทึกข้อมูลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2560 ]   
   
 
Promotion one2bet.com “สมัครสมาชิกใหม่ รับฟรีโบนัส” สูงสุด 1,000 ต่อวัน (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0  
น้ำปะปาไม่ไหล (26 พ.ค. 2560)    อ่าน 583  ตอบ 0  
 
อบต.บางกระบือ ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.จักรสีห์ ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.บางมัญ ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.โพทะเล ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.สระแจง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.ไม้ดัด ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.หัวไผ่ Promotion one2bet.com “สมัครสมาชิกใหม่ รับฟรีโบนัส” สูงสุด 1,000 ต่อวัน (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.น้ำตาล Promotion one2bet.com “สมัครสมาชิกใหม่ รับฟรีโบนัส” สูงสุด 1,000 ต่อวัน (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.คอทราย สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ท่างาม Promotion one2bet.com “สมัครสมาชิกใหม่ รับฟรีโบนัส” สูงสุด 1,000 ต่อวัน (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
ทต.อินทร์บุรี ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.บ้านแป้ง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.บ้านหม้อ ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.บางน้ำเชี่ยว ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.โรงช้าง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.โพสังโฆ โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (13 พ.ค. 2562)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.โพสังโฆ Generic Priligy Buy Ellpiep (13 พ.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การปรับปรุงถนน (2 พ.ค. 2562)    อ่าน 192  ตอบ 11
อบต.โรงช้าง เบอร์โทรศัพท์ อบต.เบอร์อะไรค่ะ (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 32  ตอบ 0
         
 
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉ [ 7 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเครื่องพิมพ [ 3 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้น และสายแลนด์พร้อมติดตั้ [ 3 พ.ค. 2562 ]

 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ "อบต.ท่างาม" พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ถนนภายในหมู่บ้าน


   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.ย. 2552