ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลท่างามเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
 
 
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย [ 22 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งเครื่องออก [ 22 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 15 
 
อบต.โพทะเล ตัดแต่งกิ่งไม้ ม.5 [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.โพทะเล โครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โพทะเล ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางกระบือ โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 22 มีนาคม 2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.บางกระบือ กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 256 [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.โพกรวม แนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านการเกษตร ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวไผ่ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.โพทะเล พิธีมอบวุฒิบัตร \\\"บัณฑิตน้อย\\\" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.โพกรวม \"โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข\" กิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในงาน วัน [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โพกรวม งาน บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.จักรสีห์ รณรงค์สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ สร้างการรับรรู้และส่งเสริมการสร้ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ไม้ดัด โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตำบลไม้ดัดและตำบลเฃิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.พรหมบุรี พิธีรับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยสังกัดเทศบาลตำบลพรหมบุรี [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.หัวไผ่ ขอเปิดเผยราคากลางสำหรับการซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 11 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.โรงช้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.จักรสีห์ การลงมือร่วมกันในการบริหารจัดการขยะในองค์องค์ โดยการทำข้อตกลงร่วมกัน MOU ในการคั [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.จักรสีห์ ประกาศประชาสัมพันธ์การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ไม้ดัด ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเอกสาร -ผู้ยื่นเสนอราคาโครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ๔ ประต [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้บริหารงานภายในกองคลัง [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ทับยา โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
          กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์  

กระเป๋าผ้า Handmade  

วัดเกาะแก้ว
   
 
การตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ กสล. มท 0820.2/ว1090  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขออนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว Rabies One Data (ระบบ Thai Rabies Net) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1234  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/5579-5615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
   
 
แผนจังหวัดสะอาด ปี 2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]   
มท 0810.8/ว 3378 แนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  [ 5 พ.ย. 2561 ]   
สห 0023.1/4028 มติ ครม. เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุก [ 26 ต.ค. 2561 ]   
สห.๐๐๒๓.๑/ว๑๖๓๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย  [ 11 ก.ย. 2561 ]   
การปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนรายละเอียดการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 4 ก.ย. 2561 ]   
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจาปี 2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]   
สห 0023.1/ว 2715 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห ๐๐๒๓.๓/ว ๘๔๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐  [ 5 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2360 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 777 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2359 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2361 เชิญชวนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาร พ.ศ.2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห.๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๔๒ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2560 ]   
สห ๐๐๑๗๓/ว2141 ขอความอนุเคราะห์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลฃ่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว738 ประเด็น/ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มในแบบประเมินฯ (LPA) [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 2177 โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 1936 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560  [ 19 พ.ค. 2560 ]   
สห 0023.3/129 ติดตามการบันทึกข้อมูลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2560 ]   
สห 0023.3/985 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  [ 30 ธ.ค. 2559 ]   
   
 
น้ำปะปาไม่ไหล (26 พ.ค. 2560)    อ่าน 512  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่างคะ (31 มี.ค. 2560)    อ่าน 601  ตอบ 1  
 
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.พระงาม อำเภอพรหมบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 5753  ตอบ 14
อบต.โพกรวม การปรับปรุงถนน (5 มี.ค. 2562)    อ่าน 52  ตอบ 3
ทต.ทับยา เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ก.พ. 2562)    อ่าน 41  ตอบ 0
อบต.คอทราย สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (4 ก.พ. 2562)    อ่าน 74  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การก่อสร้างอาคารในที่สาธารณะประโยชน์ (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 58  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การก่อหนี้ผูกพัน (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 63  ตอบ 1
อบต.โพกรวม อำนาจและหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่เทศกิจ (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 64  ตอบ 0
อบต.โพกรวม หารือของ มท.เกี่ยวกับโครงการอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศ (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 53  ตอบ 0
อบต.โพกรวม หารือการจ่ายเงินสะสมจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสระพักน้ำดิบ (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 54  ตอบ 1
อบต.โพกรวม จ่ายขาดเงินสะสมเงินเดือนพนักงานเทศบาลกรณีใช้เทศบัญญัติปีเก่าไปพลางก่อน (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 47  ตอบ 0
อบต.คอทราย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 99  ตอบ 0
อบต.คอทราย รับทำโมเดล (5 ธ.ค. 2561)    อ่าน 119  ตอบ 0
อบต.โพกรวม กรณีหารือการจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. กรณีกำหนดจัดงานประเพณี \"สารทไทย-กล้วยไ (22 พ.ย. 2561)    อ่าน 97  ตอบ 1
อบต.โพกรวม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.3/18327 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการออกหนังสือรับ (12 พ.ย. 2561)    อ่าน 132  ตอบ 0
อบต.โพกรวม ขอปรึกษางานท่านรอง ฯ ค่ะ (8 พ.ย. 2561)    อ่าน 104  ตอบ 2
อบต.โพกรวม รถยนต์ราชการต้องทำประกันภัยความเสียหายหรือไม่ มีคำตอบ (24 ต.ค. 2561)    อ่าน 130  ตอบ 0
ทต.โพสังโฆ เว็บไซต์ ทต.โพสังโฆ จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 ต.ค. 2561)    อ่าน 350  ตอบ 1
อบต.โพกรวม การทดสอบความแข็งแรงของลูกปูน งานคอนกรีต (18 ต.ค. 2561)    อ่าน 157  ตอบ 0
ทต.พรหมบุรี เสาหลังคา (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 133  ตอบ 0
อบต.หัวไผ่ เว็บไซต์ อบต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.ย. 2561)    อ่าน 158  ตอบ 0
         
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ "อบต.ท่างาม" พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ถนนภายในหมู่บ้าน


   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.ย. 2552